مقالات

چه زمان مصونیت ایجاد خواهد شد. [دارداری والنتینا ، ایل جورناله(ایتالیا)، 4ژانویه2022]

188350  ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
به عقیده ماتئو باستّی، مدیر بخش بیماری های عفونی بیمارستان سن مارتینوی شهر جنوا مراکز واکسیناسیون باید باز بمانند زیرا این امکان وجود دارد که لازم باشد هر شش ماه واکسن کرونا را بزنیم. در سطح سازمانی باز و بسته کردن این مراکز در آینده امکان پذیر نیست. بنابراین بهتر است که این مراکز تا دو سال آینده باز بمانند.


اما باستّی [مدیر بخش بیماری های عفونی بیمارستان سن مارتینوی شهر جنوا] هشدار می دهد: «هر 6 ماه باید واکسن زد»
1-    به عقیده ماتئو باستّی،  مدیر بخش بیماری های عفونی بیمارستان سن مارتینوی شهر جنوا مراکز واکسیناسیون باید باز بمانند زیرا این امکان وجود دارد که لازم باشد هر شش ماه واکسن کرونا را بزنیم. در سطح سازمانی باز و بسته کردن این مراکز در آینده امکان پذیر نیست. بنابراین بهتر است که این مراکز تا دو سال آینده باز بمانند.
2-    وی همچنین گفت که در این برهه از زمان ما در مرحله ای از شیوع خاص کرونا قرار داریم و بنابراین پزشکان مستقیماً باید درخواست آزمایش بدهند زیرا یک فرد حرفه ای می تواند تشخیص دهد که آیا بیمار علائمی دارد یا خیر. به عبارتی آزمایش برای همه به یک هدیه کریسمس و سال نو تبدیل شده است در حالی که یک ابزار پزشکی ست.
3-    به عقیده باستّی به علت شیوع فراوان سویه اومیکرون این سویه در عرض دو یا سه هفته آینده غالب خواهد شد. اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد حول و حوش ماه مارس یا آوریل با وجود 95% افراد مصون به مصونیت گله ای خواهیم رسید.
4-    در خصوص آمار و ارقام پاندمی که این روزها منتشر می شود نیز باید دقت کرد. وی گفت که یک سری افراد مبتلا وجود دارند که فقط زمانی متوجه این ابتلا می شوند که تصمیم گرفتند آزمایش بدهند. صحبت از افرادی ست که بیمار نیستند. بنابراین ما باید در ارائه آمارها دقت کنیم زیرا این امر سناریویی وحشتناک به وجود می آورد.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/bassetti-hub-vaccinali-devono-restare-aperti-vaccino-ogni-6-1999835.html
Il Giornale
"Ecco quando ci sarà l'immunità". Ma Bassetti avvisa: "Vaccino ogni 6 mesi"
4 Gennaio 2022 - 11:14
Secondo il professore potremmo doverci vaccinare ogni sei mesi e a livello organizzativo non si possono aprire e chiudere gli hub
Valentina Dardari
97

Matteo Bassetti è convinto che gli hub vaccinali debbano restare aperti, anche perché vi è la possibilità, neanche tanto remota, che sarà necessario vaccinarci contro il Covid-19 ogni sei mesi. “A livello organizzativo per il futuro non è possibile aprire e chiudere gli hub vaccinali. Gli hub vaccinali devono rimanere aperti almeno per i prossimi due anni. Perché qui è evidente che potrà succedere che dovremo vaccinarci una volta ogni sei mesi”, ha detto senza usare mezzi termini Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive S. Matteo di Genova, durante il suo intervento alla trasmissione Agorà di Rai Tre.
Bassetti: "Il tampone è uno strumento medico"
“Le persone devono avere la possibilità di sapere che in ogni grande città c’è un hub vaccinale dove si va esattamente come al pronto soccorso. Senza neanche la necessità di prenotarsi” ha spiegato Bassetti. Il professore ha anche commentato la corsa ai tamponi sottolineando che in questo momento ci troviamo in una fase di particolare diffusione del Covid e che quindi i tamponi dovrebbero essere richiesti direttamente dai medici proprio perché il professionista può verificare se il paziente ha sintomi oppure no. “Il tampone è diventato il regalo natalizio e di Capodanno per tutti, invece, è uno strumento medico", ha tenuto a precisare il virologo.
Il fatto che in questo momento vi sia una iper circolazione del virus a causa della variante Omicron secondo Bassetti potrebbe far diventare la Omicron predominante nel giro delle prossime due o tre settimane, quando il virologo prevede il picco di contagi. Se questo dovesse realmente avvenire, verso marzo o aprile raggiungeremmo l’immunità di gregge con il 95% degli immunizzati. "Dico questo perché chi non è vaccinato oggi nei prossimi tre mesi sarà sicuramente contagiato. Se sarà fortunato avrà i sintomi di un raffreddore o di un'influenza rinforzata. Se non sarà fortunato rischierà di andare in ospedale con una polmonite. In qualche caso rischierà di andare in terapia intensiva e in qualche altro caso andrà incontro a un decesso", ha spiegato il professore ligure.
"Attenzione ai numeri"
Sui numeri della pandemia diffusi in questi giorni Bassetti ha però asserito che vi sono anche, oltre a soggetti che hanno una polmonite da Covid, una serie di persone positive che sanno di esserlo solo perché hanno deciso di sottoporsi al tampone nonostante non avessero sintomi. Si tratta di“persone che non hanno una malattia. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a dare i numeri tutti insieme, perché questo crea uno scenario che sembra impressionante", ha concluso il medico.
     

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.