مقالات

آغاز بازی طولانی ایران با آذربایجان[تاراسوف استانیسلاف، رگنیوم(روسیه)، 10اکتبر2021]

186842  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
ظاهرا، باکو و آنکارا در عادی سازی روابط با ایروان پس از جنگ قره باغ دیر کرده اند. در حال حاضر، فعال شدن ایران در منطقه یک معادله ژئو پلیتیک جدیدی را ایجاد کرده که بدون مشارکت ارمنستان نیست. پیش بینی های آن دسته از کارشناسانی که می گفتند، پس از سفر حسین امیر عبدالهیان به مسکو و مذاکراتش با سرگی لاوروف، در روابط میان تهران و باکو تنش زدایی آغاز خواهد شد و طرفین امکانات و منابعی را برای حل و فصل صلح آمیز مشکلات خواهند یافت، تحقق نیافته است.

1-ظاهرا، باکو و آنکارا در عادی سازی روابط با ایروان پس از جنگ قره باغ دیر کرده اند. در حال حاضر، فعال شدن ایران در منطقه یک معادله ژئو پلیتیک جدیدی را ایجاد کرده که بدون مشارکت ارمنستان نیست. پیش بینی های آن دسته از کارشناسانی که می گفتند، پس از سفر حسین امیر عبدالهیان به مسکو و مذاکراتش با سرگی لاوروف، در روابط میان تهران و باکو تنش زدایی آغاز خواهد شد و طرفین امکانات و منابعی را برای حل و فصل صلح آمیز مشکلات خواهند یافت، تحقق نیافته است.
2- این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که باکو و تهران پیرامون ارتباطات ترانزیتی – اقتصادی میان ارمنستان و ایران و یا نفوذ روز افزون ترکیه در منطقه گفتگو کنند. اما، تهران تفکرات گسترده تری دارد. ایران می گوید که تغییرات ژئو پلیتیک در نقشه قفقاز را تحمل نخواهد کرد. حتی در صورت افتتاح جاده ارتباطی زنگزور از آذربایجان به نخجوان، کمترین دلیلی برای صحبت در خصوص تغییرات وجود ندارد.
3- تهران از نگرانی جدی اش در خصوص حضور تروریست ها و صهیونیست ها در این منطقه سخن می گوید. در حال حاضر، در ایران نه فقط در خصوص آذربایجان، بلکه از نفوذ اسرائیل سخن می گویند. امارات متحده عربی و بحرین که فقط از طریق خلیج فارس از ایران جدا شده اند، روابط خود را با اسرائیل تحت توافقنامه آبراهام عادی کرده اند. همچنین خبرهایی منتشر شده در خصوص همکاری اسرائیل با دولت کردستان عراق که با ایران مرز زمینی دارد.
4- اسرائیل در کل تاریخ خود، تا این حد روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی – اطلاعاتی با کشورهای هم مرز با ایران نداشته است. این مساله به معنای نفوذ اسرائیل است و تهران از این تحولات خشمگین شده است. ایران هنوز نتوانسته، سیاست خنثی سازی دستاوردهای اسرائیل را پیش ببرد، مگر آن که از کشورهای همسایه اش درخواست کند تا از اسرائیل فاصله بگیرند.
5- این وضعیت در تهران به عنوان تهدید بلقوه جدیدی تلقی می شود. اگرچه، این تهدید دیروز و امروز نیست. این روند از مدتها پیش آغاز شده و قبلا، ایران توجه چندانی به آن نداشت. اما، با تغییر رئیس جمهور همه چیز شروع به تغییر کرد. از قرائن چنین برمی آید که [آقای] ابراهیم رئیسی قصد دارد، سیاست خارجی سر سخت تری را پیش ببرد و در باکو این موضوع را حس کرده اند.
6- در شالوده پیچیدگی های کنونی در روابط ایران و آذربایجان، اختلاف های اساسی قرار دارد که پس از به قدرت رسیدن دولت جدید در ایران، رونمایی شده است. ادعاهای کنونی ایران خطاب به آذربایجان بهانه ای بیش نیست. تهران با باکو بازی طولانی را آغاز کرده و این روند، از سطح بی سابقه جنگ اطلاعاتی میان دو کشور حکایت دارد. در ایران معتقدند که ترور فخری زاده توسط اسرائیل با کمک ابزارهای فنی آذربایجان واقع در پایگاه هوایی سیتال چای انجام شده است.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: شادی اصغری

Тарасов

Иран начинает с Азербайджаном игру в долгую
•   
•   
•   
•   
•   
•   
o   
o   
o   
o   
10 октября 2021 |
Баку и Анкара явно запоздали с нормализацией отношений с Ереваном после карабахской войны. Теперь активизировавшийся иранский фактор Ирана в регионе новое геополитическое уравнение и не без участия Армении. А поскольку базовые противоречия между сторонами никуда не делись, следует ожидать больших перемен.
Не сбываются прогнозы тех экспертов, которые заявляли, что после визита в Москву министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в отношениях между Тегераном и Баку наступит «разрядка» и стороны найдут возможности и ресурсы для мирного урегулирования возникших проблем. Это было бы возможно, если бы Баку и Тегеран вели дискуссии только вокруг транспортно-экономических коммуникаций между Ираном и Арменией или возрастающего влияния Турции в регионе. Но Тегеран поднял планку значительно выше и мыслит шире.
Но сначала о «выше». Иран заявляет, что не потерпит «геополитического изменения карты на Кавказе». Не ясно, о каких конкретно «геополитических изменениях» в регионе ведется речь, если исходить из того, что в ходе второй карабахской войны Азербайджан вернул под свой контроль утраченные ранее районы. Даже в случае открытия так называемого Зангезурского коммуникационного коридора из западного Азербайджана в Нахичевань нет оснований говорить о каких-либо «изменениях». Тем более что ранее Иран на протяжении многих лет заявлял в поддержке территориальной целостности Азербайджана.
Теперь о тезисе «шире». Тегеран заявляет о своей «серьезной обеспокоенности» по поводу присутствия «террористов и сионистов в этом регионе», о том, что, как подчеркнул представитель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Корпусе стражей исламской революции Гусейн Алийи, «Израиль расположился на северо-западной границе Ирана после поражения США в регионе» (имеется в виду прежде всего вывод американских войск из Афганистана — С. Т.). Баку категорически опровергает этот «факт» и требует доказательств. Об этом говорил, например, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед общественностью Джебраильского района.
Однако сейчас в Иране стали говорить не только об Азербайджане, полагая, что израильское влияние там — это лишь один из элементов более общего процесса. ОАЭ и Бахрейн, которых отделяет от Ирана лишь Персидский залив, нормализовали отношения с Израилем в рамках Авраамовых соглашений в 2020 году. Также известно о сотрудничестве с израильской стороной властей Иракского Курдистана, который имеет сухопутную границу с Ираном. По оценке директора иранской программы в вашингтонском Институте Ближнего Востока, Алекса Ватанка, «ни разу в своей истории Израиль не имел такого количества дипломатических, экономических и военно-разведывательных отношений со странами, граничащими с Ираном. Это равносильно израильскому рычагу давления, и Тегеран возмущен таким развитием событий, но пока не может сформулировать политику нейтрализации израильских достижений, кроме как обратиться к своим соседям с призывом держать Израиль на расстоянии».
Такая ситуация стала восприниматься в Тегеране как «новая потенциальная угроза», хотя она возникла не вчера и не сегодня. Эти процессы шли давно, на что Иран ранее не обращал повышенного внимания. Но все стало меняться со сменой президента: на место Хасана Рухани, который отличался достаточно терпимыми взглядами и искал пути сближения с Западом, пришел консервативно настроенный Ибрахим Раиси. По всем признакам он намерен проводить более жесткую внешнюю политику, и это уже почувствовали в Баку. Как считает председатель правления бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, в основе нынешних осложнений, в ирано-азербайджанских отношениях «лежат фундаментальные противоречия, которые прорвались на поверхность только после смены правительства в Иране». По его же словам, «нынешние претензии Ирана к Азербайджану — не более чем поводы».
На наш взгляд, многое связано с тем, что происходит внутри самого Ирана, где Раиси и его сторонники вступили на путь политической дискредитации правительства Рухани. По их мнению, предшественники якобы отрабатывали геополитический сценарий в угоду «интересам США, Израиля и Турции», уделяя главное внимание решению экономических и дипломатических вопросов с внешним миром. Сторонники Раиси практически открыто говорят об ошибках, допущенных тандемом Рухани — Зариф (глава МИД Ирана — С. Т.) в момент второй карабахской войны, который занял проазербайджанскую позицию, чем определил невыгодный для Ирана расклад сил в Закавказье. Дело дошло до того, что Тегеран намеревается создавать на границе с Азербайджаном «передовую оборону». Если сходить из иранской доктрины — отодвигать возможный фронт противостояния дальше от своих границ.
Но как? Ясно пока одно: Тегеран начинает с Баку игру долгую, о чем свидетельствует небывалый уровень начавшийся между двумя странами «информационной войны». Достаточно хотя бы бегло ознакомиться с тем, о чем пишут иранские соцсети: муссируются слухи о возможной переброске иранских воинских подразделений в Армению, высказываются предположения о том, что иранские войска в Армении могли бы сыграть роль щита против вторжения на армянскую территорию армий Турции и Азербайджана. В Иране также предполагают, что глава иранской ядерной программы Фахризаде был убит израильтянами с помощью азербайджанских технических средств, расположенных на азербайджанской авиабазе Ситалчай. И так далее, и тому подобное.
Проблема еще и в том, что Баку и Анкара явно запоздали с нормализацией отношений с Ереваном после карабахской войны. Теперь активизировавшийся иранский фактор создает в регионе новое геополитическое уравнение с участием Армении. В перспективе эксперты не исключают того, что Тегеран на азербайджанском направлении перейдет в фазу гибридного противостояния, что станет сковывать маневренность бакинской дипломатии. Хотя вряд ли обе страны готовы к открытой конфронтации. Однако поскольку базовые противоречия между всеми сторонами никуда не делись, следует ожидать больших перемен.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.