مقالات

سوءقصد به مسجد قندوز در افغانستان بار دیگر موضوع نبرد علیه داعش را مطرح می سازد[کرمونزی لورنزو ، کوریره دلاسرا(ایتالیا)، 8اکتبر2021]

186812  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
همان گونه که حدس زده می شد دست دولت خودخوانده اسلامی که مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت، ورای حادثۀ حمله به مسجد شیعیان در قندوز قرار دارد. در این حادثه دستکم 50 نفر کشته و بیش از یکصد نفر زخمی شدند. تروریسم بار دیگر افغانستان را هدف ضربات خود قرار داده است. این برای دولت جدید طالبان یک شکست واقعی به شمار می آید. این دولت وعدۀ خاتمه دادن به کشتارها داده بود لیکن سوءقصد انتحاری اخیر هرگونه امید به ثبات را نقش بر آب کرده و بار دیگر نبرد داخلی علیه صفوف داعش و سایر گروه های وابسته به رادیکالیسم پان اسلامی را مطرح ساخته است.

1 – همان گونه که حدس زده می شد دست دولت خودخوانده اسلامی که مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت، ورای حادثۀ حمله به مسجد شیعیان در قندوز قرار دارد. در این حادثه دستکم 50 نفر کشته و بیش از یکصد نفر زخمی شدند. تروریسم بار دیگر افغانستان را هدف ضربات خود قرار داده است. این برای دولت جدید طالبان یک شکست واقعی به شمار می آید. این دولت وعدۀ خاتمه دادن به کشتارها داده بود لیکن سوءقصد انتحاری اخیر هرگونه امید به ثبات را نقش بر آب کرده و بار دیگر نبرد داخلی علیه صفوف داعش و سایر گروه های وابسته به رادیکالیسم پان اسلامی را مطرح ساخته است.
2- چریک های خلافت که در این کشور حضور دارند و مصمم اند پایگاه های لجستیکی خود را  افزایش دهند، مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفتند. نفع آنها جست و جو برای یافتن حمایت در میان جریانات افراطی تر از جبهه طالبان در برابر کسانی ست که برعکس در جست و جوی آنند که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شوند.
3- در ضمن باید گفت که عملیات داعش رو به افزایش است. از زمانی که در ماه های نخست سال 2015 در این کشور ظهور پیدا کردند، زمانی که پیروزی هایش در عراق و سوریه امکان جذب نیرو در جهان اسلام را فراهم نموده بود، چریک هایش به سبب یک سری طولانی نبردهای خونین علیه شیعیان (هزاره) افغان متمایز شدند.
4- می توان این موضوع را باور کرد که این چالش قرار است سخت تر گردد. در روزهای اخیر نمایندگان طالبان تعدادی از فرستادگان دیپلماسی انگلیس را در کابل به حضور پذیرفتند. فعلاً اینها فقط گفتگوهای مقدماتی می باشند. البته لندن این موضوع را انکار می کند که خبری از به رسمیت شناختن دولت طالبان باشد. لیکن همین تماس هاست که داعش دست به هر کاری خواهد زد تا به بهای خون و خونریزی تحریم نماید.  
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

https://www.corriere.it/esteri/21_ottobre_08/afghanistan-l-attentato-moschea-kunduz-rilancia-battaglia-isis-330135da-2855-11ec-8a6d-f17b9efd9487.shtml
Corriere della Sera
Afghanistan, l’attentato alla moschea di Kunduz rilancia la battaglia con Isis

di Lorenzo Cremonesi

Come ipotizzato, dietro l’attacco alla moschea sciita di Kunduz c’era il sedicente Stato islamico, che ha rivendicato l’azione
Almeno una cinquantina di morti e oltre cento feriti: il terrorismo torna a colpire duro in Afghanistan. Per il nuovo regime talebano è uno smacco grave. Aveva promesso la fine dell’era delle stragi. Ma l’attentato suicida in una moschea gremita di sciiti per la preghiera del venerdì nella città settentrionale di Kunduz vanifica le speranze di stabilità e rilancia invece la battaglia interna contro le colonne di Isis e gli altri gruppi del radicalismo pan-islamico.
Responsabili dell’accaduto i militanti del Califfato presenti nel Paese, decisi ad accrescere le loro basi logistiche, che hanno rivendicato l’attacco. Loro interesse è intercettare il sostegno tra le correnti più estremiste del fronte talebano a scapito di coloro che invece cercano il riconoscimento della comunità internazionale.
Le azioni di Isis sono del resto in crescita. Sin dalla sua comparsa in Afghanistan nei primi mesi del 2015, quando le sue vittorie in Iraq e Siria gli garantivano reclute e simpatie nel mondo musulmano, i suoi militanti si distinsero per una lunga serie di attacchi sanguinosi contro gli sciiti (hazara) afghani. Ultimamente non hanno risparmiato neppure le pattuglie armate talebane nella zona di Jalalabad, nell’est del Paese lungo il confine col Pakistan. E domenica scorsa hanno persino preso di mira alcuni importanti leader talebani riuniti in moschea a Kabul per pregare in ricordo della madre di uno dei loro dirigenti.
ATTENTATO IN AFGHANISTAN, LE ULTIME NOTIZIE:
•    Attacco kamikaze alla moschea sciita di Kunduz: almeno 100 tra morti e feriti
•    Kabul, Isis attacca il funerale della madre del portavoce dei talebani
C’è da credere che la sfida sia destinata a farsi ancora più serrata. I rappresentanti talebani hanno ricevuto a Kabul negli ultimi giorni alcuni inviati della diplomazia britannica. Per ora sono soltanto colloqui preliminari. Londra nega sia in corso qualsiasi processo di riconoscimento del regime talebano. Ma sono proprio contatti di questo tipo che Isis farà di tutto per boicottare nel sangue.
8 ottobre 2021 (modifica il 8 ottobre 2021 | 20:07)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Afghanistan, esplosione in una moschea: almeno 50 morti
Chi Siamo | The Trust Project
Abbonati a Corriere della Sera | Gazzetta | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme | OFFERTE CORRIERE STORE | Buonpertutti |
Codici Sconto | Corso di Inglese - Francese
Copyright 2021 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità : RCS MediaGroup SpA - Direzione Pubblicità
RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 270.000.000,00
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485
Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy
Hamburg Declaration

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.