مقالات

افغانستان، ده درس و سه امید: اگر ارادۀ اروپا و ایتالیا مبنی بر عدم ترک این ملت افزوده شود[چارلو امیلیو، لارپوبلیکا(ایتالیا)، 1اکتبر2021]

186718  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
اندیشه حمایت، برقراری و حمایت از دمکراسی و رعایت حقوق بشر نه فقط اشتباه نیست بلکه بر پایه جهانی بودن این ارزش ها استوار است و نه بر پایه غربی بودن آنها. متنی که در پی می آید در بلاگ امیلیو چارلو، مسئول روابط خارجی آژانس همکاری و توسعه ایتالیا در هافتینگتون پست انتشار یافته است.


1 – اندیشه حمایت، برقراری و حمایت از دمکراسی  و رعایت حقوق بشر نه فقط اشتباه نیست بلکه بر پایه جهانی بودن این ارزش ها استوار است و نه بر پایه غربی بودن آنها. متنی که در پی می آید در بلاگ امیلیو چارلو،  مسئول روابط خارجی آژانس همکاری و توسعه ایتالیا در هافتینگتون پست انتشار یافته است.
2- بیست سال افغانستان و همکاری با این کشور  هدر نرفته است. نباید کسانی را که به شکست اعتقاد دارند باور داشت. صحبت از صدور کالا نیست بلکه پای آرزوهای جهانی است که اکثر مردان و زنان هماهنگ با اکثریت فرهنگ های بزرگ از آن حمایت می کنند. این بدان معنا نیست که مرتکب اشتباهاتی نشده ایم یا اینکه نباید درس بگیریم.
3- به منظور حمایت و گسترش دمکراسی به زمان و تعهد سیاسی بلندمدت نیاز است. امنیت افراد و کنترل سرزمین و دفاع در برابر دشمنان خارجی مقدمه ای اجتناب ناپذیر است. نقش نظامیان و نیروهای امنیتی در این پروژه بسیار حائز اهمیت است لیکن باید محدود باشد. بار سنگین پنتاگون بر تصمیمات و اولویت های توسعه قبل و بعد از طرح افزایش نیروها در سال 2009 نتایج رضایتبخشی به همراه نداشته است.
4- عدم توازن و تناسب میان هزینه نظامی و سرمایه گذاری در توسعه یک اشتباه بود. اهداکنندگان همواره بیشتر در جمع آوری منابع برای سرمایه گذاری روی توسعه اقتصادی، شبکه های حمایت اجتماعی، تقویت مدیریت، آموزش بیشتر مشکل داشتند.
5- توسعه، حمایت از نهادها، ارتقای دمکراسی، حرفه ای بودن، تجربه و آموزش می طلبد. این وظیفۀ موسسات توسعه و جامعه مدنی است و صحبت از همبستگی یا اهدای ماشین آلات یا ساخت مدارس نیست بلکه پای برنامه ریزی در جهت مداخله و تحلیل داده ها به همکاری تنگاتنگ با دولت محلی است.
6- الگوهای نهادی پیشنهادی بیش از حد سختگیرانه و مبتنی بر تجربیات و فرهنگهای غربی است. اقدامات تقویتی نهادها و آموزش افراد استاندارد هستند و تأثیر اندکی دارند و در افغانستان و سایر مناطق حلال مشکلات نبوده اند و نسخه ای حاوی همزیستی منظم با جامعه ای که از نظر قومی و دینی تجزیه شده است، ارائه نداده است.
7- هر نوع  مداخله ای یک وحدت مقاصد در میان تمامی بازیگران را می طلبد در حالی که در افغانستان این مداخله اعم از متحدان و دولت این کشور و نیز سایر بازیگران منطقه ای به هیچ وجه رضایت بخش نبود.
8- موضوع اقتصاد تریاک که باید جداگانه به آن پرداخت هنوز حل نشده است. به طور کلی خروج از کشور می بایست منوط به تضمین هایی می شد و مورد موافقت ائتلاف قرار می گرفت.
9- البته در کنار این اشتباهات سه امیدواری وجود دارد. 1- میلیون ها دختر و پسری که در مدارس دمکراسی پرورش یافتند،2-  تغییر و تحول طالبان که ناگزیرند با یک جامعه متفاوت و متکامل تراز سال 1994 مواجه شوند و 3- ترس از روسیه، ایران و چین که حاضر نیستند یک کانون افراط گرایی سنی در نزدیکی خود داشته باشند. چقدر خوب خواهد بود  که اراده اروپا و ایتالیا برای عدم رهاسازی ملت افغان به حال خود به اینها افزوده شود.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

 

https://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2021/10/01/news/afghanistan_10_lezioni_e_3_speranze_sarebbe_bello_se_vi_si_aggiungesse_la_volonta_dell_europa_e_dell_italia_di_non_abbando-320256183/?ref=search
La Repubblica
Afghanistan, 10 lezioni e 3 speranze: sarebbe bello se vi si aggiungesse la volontà dell’Europa e dell’Italia di non abbandonare quel popolo
di Emilio Ciarlo *

L’idea di sostenere, far nascere, proteggere la democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo non solo non è sbagliata ma si basa sull’universalità di questi valori, non sulla loro “occidentalità”
01 Ottobre 2021 3 minuti di lettura
Il testo che segue è stato pubblicato nel blog curato da Emilio Ciarlo sull'Huffington Post e scritto assieme a Arif Oryakhail, responsabile dei programmi sanitari di AICS a Kabul
----------
ROMA -  Venti anni di Afghanistan e di Cooperazione non sono stati buttati. Non credete ai disfattisti, agli isolazionisti, agli iperrealisti di Limes o a chi si nasconde dietro finti rimorsi antibellicisti. L’idea di sostenere, far nascere, proteggere la democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo non solo non è sbagliata ma si basa sull’universalità di questi valori, non sulla loro “occidentalità”. Non si tratta di merci da esportare, come bibite o formati televisivi, ma di aspirazioni universali, condivise dalla maggioranza degli uomini e delle donne, compatibili con la maggioranza delle grandi culture. Per quanto da adattare e da arricchire nell’incontro con ciascuna di esse, sono diritti e principi scritti in Dichiarazioni universali, nell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, approvati e sottoscritti da Paesi e Popoli. Questo non vuol dire non aver commesso errori, anche gravi, né vuol dire che non occorre tenere conto delle lezioni, anche severe, apprese.
Eccone alcune, per lo scandalo di isolazionisti e realisti:
1) Per proteggere e far sviluppare una democrazia occorre tempo e impegno politico di lungo periodo, alla eterna ansia della “exit strategy”, come suggerisce Mario Giro, occorre sostituire la strategia dell’adozione. Quindi consolidare uno Stato di diritto e formare una generazione democratica non è compatibile con i “cicli politici della politica americana”,come ha sostenuto Nixon, questo il primo grande errore.  
2) La sicurezza delle persone, il controllo del territorio, la difesa dai nemici esterni è un presupposto indispensabile. Il ruolo dei militari e delle forze di sicurezza è integrante nel progetto ma limitato a questa divisione. L’eccessivo peso del Pentagono nelle scelte e nelle priorità dello sviluppo e dell’institution building, sia prima che dopo il “surge” (l’aumento di truppe) del 2009 non ha prodotto risultati soddisfacenti.
3) Parallelamente lo squilibrio e la sproporzione tra costo militari e investimento in sviluppo (un rapporto per gli USA di 95 a 5) è stato un errore, le conferenze dei donatori hanno avuto sempre più difficoltà a raccogliere le risorse necessarie per l’investimento su sviluppo economico, reti di protezione sociale, rafforzamento dell’amministrazione, educazione, e non si è riusciti ad assicurare che la crescita economica fosse condivisa, diffusa e percepibile (l’Afghanistan, secondo i dati della Banca mondiale, dal 2003 al 2012 ha registrati incrementi annui di reddito ad un tasso del 9.4%).
4) Sviluppo, sostegno alle istituzioni, promozione della democrazia richiedono professionalità, esperienza e formazione, sono un compito delle Agenzie di sviluppo e della società civile, non si tratta di solidarietà né di donare macchinari o costruire scuole, si tratta di programmare interventi e analizzare dati, in stretto coordinamento con il governo locale. In questo senso la stessa esperienza dei PRT (i team civili-militari) non si può ritenere soddisfacente così come non si è riusciti ad assicurare una gestione efficiente e meno esposta alla corruzione dei fondi canalizzati attraverso il governo afghano.
5) I modelli istituzionali proposti sono troppo rigidi e tagliati su esperienze e culture occidentali, le azioni di rafforzamento delle istituzioni, formazione dei quadri dei ministeri sono standardizzati, poco efficaci e in Afghanistan, come in altre regioni, non si è riusciti risolvere, in modo fruttuoso, il trade-off tra centralizzazione e decentramento, non dando una ricetta di convivenza regolata a società etnicamente e religiosamente frammentate.
6) Qualunque tipo di intervento richiede una forte unità di intenti tra tutti gli attori mentre in Afghanistan il coinvolgimento, tanto degli alleati quanto del governo afghano, così come degli altri attori regionali, è stato assolutamente insoddisfacente e gli americani hanno preferito chiudere gli accordi in un rapporto bilaterale con i Talebani Pashtun.
7) La credibilità del governo che viene promosso e sostenuto è decisiva, essenziale, dirimente. Una elezione, di stampo occidentale, in cui partecipano solo un milione di afghani su una popolazione di otre 30 non soddisfa questo criterio.
8) Dopo venti anni non si può avere il bilancio di un Paese che dipende per il 75% dagli aiuti internazionali, la sua economia non può essere totalmente attaccata alle macchine della cooperazione internazionale, i pericoli della “droga da aiuti” sono perniciosi e rendono insostenibile l’intervento e oggi drammatica la situazione (atteso un crollo del Pil del  20% secondo Fitch).
9) Il tema dell’economia dell’oppio, che meriterebbe un discorso a parte, non è stato risolto, non si sono trovate alternative ai contadini e a un certo punto non ci si è posti più il problema.
10) L’uscita dal Paese, doveva essere condizionata ad alcune garanzie, progressiva e condivisa dalla coalizione, il ritiro delle truppe, già avviato da tempo, l’abbandono delle strutture aereoportuali e delle basi, doveva rimanere ordinato.  
Certo accanto agli errori coltiviamo tre speranze. I milioni di ragazzi e ragazze formate alla scuola della democrazia, un cambiamento dei Talebani, costretti ad affrontare una società diversa e più evoluta che nel 1994, le paure di Russia, Iran e Cina, non disposte ad avere una centrale di estremismo sunnita alle porte di casa. Sarebbe bello se vi si aggiungesse la volontà dell’Europa e dell’Italia di non abbandonare il popolo afghano.
* Emilio Ciarlo, responsabile delle relazioni esterne dell'AICS, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.