مقالات

پیام پوتین به عربستان سعودی و ایران [استانیسلاف تاراسوف، رگنیوم (روسیه)، 6 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

قرار است، در ماه جاری، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به عربستان سعودی سفر کند. در چنین شرایطی، می توان گفت که روابط میان این دو کشور ماهیت ویژه و بی سابقه ای پیدا می کند.

 پیام پوتین به عربستان سعودی و ایران
1- قرار است، در ماه جاری، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به عربستان سعودی سفر کند. در چنین شرایطی، می توان گفت که روابط میان این دو کشور ماهیت ویژه و بی سابقه ای پیدا می کند. قرار است، توافقنامه های مهمی میان دو کشور امضا شود که در رابطه با همکاری متقابل در عرصه انرژی، تکنولوژی، فرهنگی، سرمایه گذاری و اقتصادی است. البته، باید گفت که همکاری های متقابل دو کشور در عرصه سیاسی نیز رو به توسعه است و دو کشور در خصوص رویدادهای خاور میانه، سوریه، عراق، خلیج فارس، مناقشه فلسطین – اسرائیل و افریقای شمالی تبادل نظر می کنند.
2- در چنین شرایطی، می توان گفت که مواضع روسیه و عربستان سعودی برابر است، زیرا به دنبال برقراری ثبات و امنیت در منطقه هستند. البته، در برخی موارد، منافع دو کشور متفاوت است، به ویژه، در مورد ایران که عربستان سعودی دشمن این کشور است، اما روسیه روابط دوستانه ای با آن دارد. موضوع از این قرار است که رویارویی میان ریاض و تهران از ریشه های تاریخی و عمیقی برخوردار است. در اکثر موارد، امریکا تلاش می کند، به نفع منافع خود، از عربستان سعودی برای از میان برداشتن خطر ایران استفاده کند.
3- روسیه می داند که بدون حل و فصل تشنجات میان ریاض و تهران، خشونت و ترور و جنگ های داخلی در خاور میانه پایان نخواهد یافت. در حال حاضر، می توان گفت که عربستان سعودی باور و اطمینان خود به امریکا از دست داده است. در چنین شرایطی، ایران از موضع دشمن اصلی سعودی ها خارج می شود و احتمال دارد، تغییرات جدی بروز کند.
4- اگر پوتین موفق شود، در زمان سفرش به عربستان سعودی سعودی ها را متقاعد سازد و سپس، ایرانی ها را به ضرورت از سرگیری روابط راضی کند، در آنصورت این می تواند دستاور سیاسی مهمی بشمار رود. روسیه از شانس متقاعد ساختن عربستان سعودی و ایران برخوردار است. سیگنال ها داده شده و سفر پیش روی رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی می تواند انگیزه ای برای برقراری روابط دو جانبه میان عربستان سعودی و ایران و وارد کردن روابط این دو کشور به سطح منطقه ای جدید را ایجاد کند.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

Путин послал сигналы Саудовской Аравии и Ирану
На октябрь нынешнего года намечен визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Конкретная дата уточняется, дипломатические ведомства двух стран ведут серьезную подготовительную работу. В этой связи посол Саудовской Аравии в России Раид Халед Кримли заявил, что «господин Путин был первым главой Российского государства, посетившим с официальным визитом Саудовскую Аравию в феврале 2007 года». Теперь готовится второй визит. Напомним, что в октябре 2017 года Москву с визитом посетил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Это был первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию. Так что по историческим меркам развитие отношений между двумя странами приобретает беспрецедентный характер.
Как в Москве, так и в Эр-Рияде частыми гостями стали делегации, представляющие различные ведомства и министерства, включая и их руководителей. Сейчас анонсировано подписание важных соглашений между двумя странами, касающихся взаимодействия не только в энергетической сфере, но и в технологической, культурной, инвестиционной и экономической. Конечно, при этом активно развивается и политическое взаимодействие, когда стороны стали в доверительном режиме обмениваться мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке в целом и в отношении Сирии, Ирака, Персидского залива, палестино-израильского конфликта, Северной Африки в частности. При этом, как выясняется, позиции сторон часто совпадают, поскольку существует объективная заинтересованность в стабильности и безопасности в этом регионе, хотя налицо и сложные переплетения национальных интересов государств и сил региона, особенно между Саудовской Аравией и Ираном, с которыми Москва поддерживает дружеские взаимовыгодные отношения.
В этом уникальность ситуации. Дело в том, что противостояние Эр-Рияда и Тегерана имеет в регионе глубокие исторические корни. Время от времени две страны по разным причинам и исходя из разных внешнеполитических обстоятельств вступают в чуть ли не лобовое геополитическое противостояние, балансируя на грани вооруженного конфликта. Но в большинстве случаев США пытаются использовать в своих интересах Саудовскую Аравию для устранения так называемой иранской угрозы, вплетая ее в сложную многофакторную игру в регионе, обостряя в том числе противоречия между арабами-суннитами и персами-шиитами. Бывает и так, когда Тегеран и Эр-Рияд выясняют отношения чужими руками и на чужой территории, например, в Сирии, что затрагивает интересы России. Вот почему Москва негласно и гласно намекала на возможность использования своих посреднических усилий для нормализации отношений между саудовцами и иранцами.
При этом были моменты, как вспоминает бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, когда «шло сближение» и «между Саудовской Аравией и Ираном уже лежал на столе проект соглашения в такой деликатной сфере, как сотрудничество в области безопасности», но «Западу через различные вбросы и «страшилки» удавалось снова поссорить стороны». Был случай, когда в октябре 2015 года в Вене на конференции по сирийскому урегулированию удалось усадить за стол переговоры делегации Саудовской Аравии и Ирана, но и тогда все сорвалось. Попытки примирить стороны предпринимались Турцией и Ираком. Однако все неудачно. Сейчас же Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия может поспособствовать Ирану и Саудовской Аравии разрешить конфликты и помириться, предлагая различные варианты решения проблемы. По его словам, «это могут сделать только сами наши друзья как в Саудовской Аравии, так и в Иране, мы можем только способствовать этому, создавать условия».
Конечно, Россия далека от выполнения «благотворительных» дипломатических миссий. Но она хорошо понимает, что без устранения напряженности между Эр-Риядом и Тегераном, двумя региональными центрами влияния, разорвать порочный круг насилия и террора, братоубийственных гражданских войн и разрушения государственности едва ли возможно. Страны региона переживают синдром глобальной смены баланса сил, а новые правила, соответствующие изменившемуся миропорядку, пока не сложились. Роль и влияние Египта в арабском мире заметно ослабли. Сирия и Ирак оказались в зоне внутренних противоборств. Турция, пытавшаяся реализовать проект «исламской демократии», не стала образцом для подражания. При этом по разным причинам в наиболее уязвимом положении, на наш взгляд, оказывается Саудовская Аравия, которая теряет веру и в американское покровительство.
В этих условиях Иран вышел на позиции главного противника саудовцев, многие процессы в регионе ныне протекают под знаком этого противоборства. Плюс к тому эскалация в Йемене, что показывает следующее: борьба за сферы влияния на региональном уровне уходит корнями не столько в соперничество мировых держав, сколько в историческую вражду на поле самого ислама. Сможет ли Россия нейтрализовать такую многослойную конфронтацию и внести элементы разрядки? Шансы есть, если склонить Эр-Риад и Тегеран к компромиссам хотя бы на первом этапе по Сирии (президент России заявил о недопустимости использования Саудовской Аравией и Ираном территории сирийского государства в качестве площадки для противостояний — С.Т.), а потом по Ираку, Йемену и вопросам безопасности в Персидском заливе. Другим моментом, способствующим поискам примирения, может стать наличие общего противника в лице международного терроризм, выступающего в регионе под флагом «Халифата».
Если Путину во время визита в Саудовскую Аравия удастся уговорить саудовцев, а вслед за ними и иранцев в необходимости хотя бы восстановления дипломатических отношений, это уже может рассматриваться как значительное политическое достижение. Или заручиться поддержкой Саудовской Аравии для возвращения Сирии в Лигу арабских государств. По словам высокопоставленного источника в МИД РФ, которого цитирует РИА Новости, «у нас есть кредит доверия и от иранцев, и от саудовцев», а «предложение (о посреднической роли — ред.) есть уже давно, мы предлагали на российской территории провести такие встречи по инициативе министра иностранных дел России». То есть сигналы посланы, и предстоящий визит президента России в Саудовскую Аравию может придать импульс не только двусторонним отношениям и позволит перевести их на новый региональный уровень.
Станислав Тарасов

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.