مقالات

احتمال دارد، امریکا از افغانستان به ایران حمله کند [ولادیمیر موخین، نزاویسمایا گازتا (روسیه)، 2 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

امریکا با کشورهای آسیای مرکزی امکان پرواز هواپیماهای جنگنده، تجسسی و دیگر هواپیماهای نظامی امریکایی از طریق حریم هوایی آنها به سوی افغانستان را بحث و بررسی می کند. این موضوع با نمایندگان ترکمنستان و ازبکستان بحث و بررسی می شود که اگرچه، نه عشق آباد و نه، تاشکند رسما، این موضوع را اعلام نکرده اند.

احتمال دارد، امریکا از افغانستان به ایران حمله کند
1- امریکا با کشورهای آسیای مرکزی امکان پرواز هواپیماهای جنگنده، تجسسی و دیگر هواپیماهای نظامی امریکایی از طریق حریم هوایی آنها به سوی افغانستان را بحث و بررسی می کند. این موضوع با نمایندگان ترکمنستان و ازبکستان بحث و بررسی می شود که اگرچه، نه عشق آباد و نه، تاشکنت رسما، این موضوع را اعلام نکرده اند.
2- این موضوع باعث بررسی مسائل بی شماری می شود. قرار نیست، اقدامات نظامی در افغانستان اجرایی شود و پاکستان پرواز نیروی هوایی ناتو به این کشور را ممنوع نکرده است. روابط واشنگتن با اسلام آباد بدون مشگل نیست، اما بعید به نظر می رسد که روابط نظامی پاکستان با امریکا و دیگر کشورهای ناتو قطع شود. کارشناسان معتقدند که تشکیل کوریدور ترانزیتی بر فراز آسمان های کشورهای مشترک المنافع برای نیروی هوایی پنتاگون ضروری است تا امکانات نظامی خود در آسیای مرکزی را تحکیم بخشد. این روند نه فقط منافع روسیه را تهدید می کند، بلکه احتمال آغاز حمله ناگهانی علیه ایران را نیز به همراه دارد.
3- واشنگتن ضمن طراحی راه های نظامی شمالی به سوی افغانستان، تلاش می کند، همکاری مشترک کشورهای مشترک المنافع با امریکا در زمینه نظامی را تامین کند. امریکا همچنین، تلاش می کند، مسکو را از همکاری نظامی و نظامی – تکنیکی با یارانش در آسیای مرکزی کنار بزند.
4- به گفته ولادیمیر پوپوف، کارشناس نظامی، «در حال حاضر، پاکستان از امریکا دور شده و بیشتر، به روسیه و چین نزدیک تر شده است. این روند باعث نگرانی امریکایی ها شده است. آنان می خواهند، کانال تکمیلی برای تجهیز خود و افزایش نفوذ خود در افغانستان بدون کمترین ریسکی از سوی اسلام آباد تشکیل دهند. از این رو، پنتاگون نیاز دارد تا هواپیماهای جنگنده امریکایی بدون کمترین ممانعتی، بتوانند، بر فراز آسمان های کشورهای مشترک المنافع پرواز کنند. نباید این موضوع را از یاد برد که امریکا در افغانستان، میدان عملیاتی تکمیلی برای آغاز حملات احتمالی و غیر منتظره خود علیه ایران آماده می کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از گفتگو با [آقای] حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گزینه غرب پیرامون رد پای ایران در حملات علیه پالایشگاه های نفتی عربستان سعودی را رد کرده است. در چنین شرایطی، وقوع این حمله به نفع چه کسانی است؟ دقیقا، بعد از وقوع این حمله، امریکا فعالیت نظامی خود را در نزدیکی ایران افزایش داده است. از جمله، امریکایی ها برای این منظور، می خواهند، از حریم هوایی کشورهای مشترک المنافع استفاده کنند».
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

США могут нанести удар по Ирану из Афганистана
Пентагон добивается права на пролет боевой авиации в воздушном пространстве стран Центральной Азии
Владимир Мухин
Соединенные Штаты обсуждают с государствами Центральной Азии возможность транзитных перелетов через их воздушное пространство американской боевой, разведывательной и иной военной авиации в Афганистан. Об этом заявил глава Транспортного командования (TRANSCOM) Вооруженных сил США генерал Стив Лайонс. Обсуждаются скорее всего данные вопросы с представителями Туркмении и Узбекистана, хотя ни Ашхабад, ни Ташкент это официально не подтверждают.
Заявление генерала Лайонса вызывает много вопросов. Масштабных боевых действий в Афганистане не планируется, а Пакистан не давал запрет на пролет боевой авиации НАТО в эту страну. Отношения Вашингтона с Исламабадом безоблачными не назовешь, но полное свертывание военных контактов Пакистана с США и другими странами НАТО вряд ли реально. Эксперты сходятся во мнении, что транспортный коридор над постсоветским пространством для боевой авиации Пентагона необходим, чтобы усилить его военные возможности в Центральной Азии. И это будет угрожать не только интересам России, но и связаны с «возможным скрытым, внезапным ударом по Ирану», полагают эксперты. Данные выводы косвенно подтверждают проекты США по созданию новой транспортной инфраструктуры на постсоветском пространстве.
Как сообщил Стив Лайонс, речь идет о реализуемой под руководством Госдепартамента новой инициативе, дополняющей так называемую северную распределительную сеть (СРС), которую Пентагон активно использовал в недавнем прошлом для снабжения своих войск, размещенных в Афганистане. 
СРС – это путь снабжения военных контингентов США и других стран НАТО в операции «Решительная поддержка» (Resolute Support Mission), которая проходит по территории бывших республик СССР и заканчивается в Афганистане. Операция Resolute Support Mission началась в 2015 году после многолетнего этапа боевых действий против террористических группировок. Она не является боевой и направлена на решение гуманитарных задач и обучение афганских военных. И вдруг неожиданно планируется пролет боевой авиации США над территорией постсоветских стран.
Для решения задач миссии «Решительная поддержка» в Афганистане развернута группировка войск НАТО в составе более 25 тыс. военнослужащих из более чем 20 стран (от США – около 15 тыс. солдат и офицеров). Для борьбы с боевиками также используются боевые самолеты, вертолеты и беспилотники. Но их число относительно небольшое. По открытым данным, на июнь 2019 года в группировке числились 24 самолета, 80 вертолетов и определенное количество беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов. Все эти вооружения практически без проблем доставлялись через Пакистан. Несмотря на ухудшение отношений с этой страной и срыв переговоров США с лидерами движения «Талибан» (запрещен в РФ), Исламабад не препятствует транспортировке военных грузов в Афганистан. А силы НАТО не планируют в Афганистане каких-то масштабных боевых действий. Две недели назад, несмотря на провал переговоров США с талибами, председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич на выездном заседании альянса в Любляне утверждал, что Североатлантический альянс выступает за политическое решение конфликта в Афганистане и будет продолжать эту линию. Зачем же тогда планировать пролет боевых самолетов США в воздушном пространстве СНГ, в непосредственной близости к границам РФ?
Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер признал, что Вашингтон, отрабатывая «северные боевые» пути в Афганистан, стремится «обеспечить более существенную оперативную совместимость с США» странам бывшего СССР. А также пытается «вытеснить Москву из военного и военно-технического сотрудничества» с партнерами в Центральной Азии.
«Мне думается, что сегодня Пакистан отдаляется от США и все более сближается с Россией и Китаем, – сказал «НГ» военный эксперт полковник Владимир Попов. – Это беспокоит американцев. Они хотят создать дополнительный канал своего снабжения и влияния в Афганистане без рисков от действий Исламабада. Поэтому Пентагону нужно, чтобы американские боевые самолеты беспрепятственно пролетали над постсоветским пространством». В то же время, полагает эксперт, «нельзя исключать, что США в Афганистане готовят дополнительные плацдармы для возможного скрытого и неожиданного удара по Ирану». Как известно, президент РФ Владимир Путин после общения с иранским лидером Хасаном Рухани отверг навязываемую Западом версию об иранском следе нападения 12 сентября на нефтяные заводы Саудовской Аравии. «Но ведь это нападение кому-то было выгодно? – задается вопросом Попов. – Именно после этого эпизода США активизировали свою военную активность вблизи границ Ирана. В том числе они для этого хотят задействовать территорию бывшего СССР. Это сомнительные и тревожные планы».
Транзит грузов по СРС никогда не предполагал, что они будут боевыми. Республики СНГ, по которым проходит транзит в рамках СРС, называют их тыловыми, не связанными с транспортировкой боеприпасов и вооружений. В октябре 2017 года в рамках 7-й региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA), прошедшей в Ашхабаде, Афганистан, Турция, Туркменистан, Азербайджан и Грузия подписали Соглашение о сооружении транспортного пути «Лазуритовый коридор» стоимостью 2 млрд долл. В декабре 2018 года на западе Афганистана, в провинции Герат, состоялось его открытие. Таким образом, уже сейчас железнодорожные пути и автострады соединяют Афганистан с каспийским туркменским портом Туркменбаши. И далее по Каспийскому морю через Баку коридор идет через Грузию, с ответвлениями в грузинские порты Поти и Батуми до Анкары и Стамбула.
Этому чисто коммерческому проекту в США и НАТО уделяют большое внимание. В феврале с.г. об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на встрече в Вашингтоне с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Из этой беседы следует, что проект помогает в том числе снабжению группировки НАТО в Афганистане. Но это все тыловое, не связанное с оружием и боеприпасами обеспечение. Таким же образом альянсом при участии Азербайджана и Туркмении налажен воздушный коридор. В апреле 2019 года этот факт подтвердил МИД Азербайджана. Он тогда опроверг информацию о закрытии воздушного пространства через Азербайджан для стран членов – НАТО для осуществления перевозок в Афганистан, которую ранее распространил немецкий журнал Spiegel.
«Лазуритовый коридор» мог бы соединять Афганистан и Европу более коротким путем – через Иран и Турцию. Но Вашингтону этого не нужно, – считает военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – При помощи Грузии, Азербайджана и Туркмении этот коридор США и их союзники могут использовать в военно-стратегических целях не только для решения задач в Афганистане, но и против РФ и Ирана. Что касается транзита боевой авиации Пентагона над территориями бывших республик Советского Союза, то настораживает целеустремленность американцев, которые хотят сделать все, чтобы в Центральной Азии появились клоны военно-воздушных баз Ханабад, Манас и.т.п. Думается, что Россия этого не допустит». 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.